Obchodní podmínky

Obchodní podmínky provozu a užívání portálu Pac a pusu

 

OBSAH

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ.. 1
 2. REGISTRACE UŽIVATELE A UZAVŘENÍ SMLOUVY. 1
 3. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY. 2
 4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN.. 3
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.. 3
 6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE. 5
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

 1. Provozovatel – Ing. Veronika Marková
  Sídlo/Kontaktní adresa: K Tůním 1998/4, České Budějovice, 37008
  IČ: 06595987
  Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku na ŽÚ České Budějovice, spisová značka Ž/9089/2017/BP/1030129;
 2. Uživatel – každá fyzická či právnická osoba, která provede registraci na portálu Pac a pusu (dále jen „Uživatel“);
 3. Portál – internetový server umístěný na adrese www.pacapusu.cz, který zprostředkovává služby pro domácí mazlíčky;
 4. Páníček – uživatel, který vlastní domácího mazlíčka a poptává pro něj službu;
 5. Parťák – uživatel, který nabízí služby pro domácí mazlíčky;
 6. GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů;
 7. Obchodní podmínky – obchodní podmínky provozu a užívání portálu Pac a pusu a nedílná součást Smlouvy;
 8. Uživatelský účet – administrační rozhraní určené registrovaným Uživatelům, které je opravňuje přihlásit se ke službám portálu Pac a pusu pod unikátním uživatelským jménem a heslem a využívat tyto služby;
 9. Služby – výkony poskytované dle Obchodních podmínek.

2. REGISTRACE UŽIVATELE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Uživatel je povinen se zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na portálu. Registrace zájemce je návrhem na uzavření smlouvy s Provozovatelem.
 2. Uživatel je povinen při registraci vyplnit všechny povinné údaje pravdivě a úplně. Uživatel je povinen oznámit Provozovateli bez zbytečného odkladu jakoukoli změnu registrovaných údajů. Provozovatel je oprávněn vyzvat Uživatele k prokázání správnosti registrovaných údajů výzvou zaslanou na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou Uživatelem při registraci. Nebude-li této výzvě ve lhůtě stanovené Provozovatelem ve výzvě vyhověno, je Provozovatel oprávněn Uživatelský účet Uživatele zablokovat.
 3. Registrace Uživatele je pro Uživatele závazná. K uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Provozovatelem dojde potvrzením registrace Uživatele ze strany Provozovatele (akceptací návrhu smlouvy), které Provozovatel oznámí uživateli na adresu elektronické pošty Uživatele uvedené Uživatelem při registraci. Provozovatel je oprávněn registraci Uživatele nepotvrdit, a tedy smlouvu s Uživatelem neuzavřít.
 4. Dokladem o uzavření a obsahu smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem je Uživatelem vyplněný registrační formulář, potvrzení registrace zaslané Provozovatelem a tyto obchodní podmínky v aktuálním znění.
 5. Smlouva zaniká odstraněním Uživatelského účtu z databáze Portálu na žádost Uživatele, pokud tyto obchodní podmínky nestanoví dále jinak.

3. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Zprostředkování služeb je zdarma. Zpoplatněn je prémiový účet částkouza jeden měsíc 275 Kč, za tři měsíce 555 Kč a za šest měsíců 815 Kč. Detailní popis prémiových účtů je uveden na portálu Pac a pusu.
 2. Cena služeb je splatná předem, tedy před započetím poskytování služeb ze strany Provozovatele.
 3. K vyúčtování ceny služeb vystaví Provozovatel daňový doklad – fakturu. Faktura je Provozovatelem vystavována před započetím poskytování služby. Splatnost faktury bude činit 10 dní ode dne jejího vystavení. Fakturu doručí Provozovatel Uživateli v elektronické podobě na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou Uživatelem při registraci, přičemž Uživatel s tímto způsobem fakturace výslovně souhlasí.
 4. Uživatel uplatní své námitky proti správnosti faktury – daňového dokladu písemně nejpozději do tří dnů od doručení faktury. Pokud jsou námitky oprávněné, vystaví Provozovatel a zašle Uživateli dobropis a následně správnou fakturu. Od doručení opravené faktury počíná běžet nová doba splatnosti. K neoprávněným námitkám Uživatele se nepřihlíží.
 5. Veškeré platby Provozovateli je Uživatel povinen hradit na účet Provozovatele v souladu s údaji uvedenými na faktuře ve lhůtě splatnosti na faktuře uvedené.
 6. Cena služeb zaplacená Provozovateli je částkou nevratnou a Uživatel není oprávněn požadovat její vrácení, resp. vrácení její části zpět.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Uživatel je povinen udržovat svůj Uživatelský účet a heslo k němu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Provozovatele jejím úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.
 2. Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním portálu Pac a pusu oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce portáluPac a pusu nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Provozovatele. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do portálu Pac a pusu, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost portálu Pac a pusu.
 3. Portál, jeho struktura, název, grafická podoba a databáze jsou autorskými díly, ke kterým vykonává příslušná majetková práva Provozovatel. Jakékoliv užití autorských děl Provozovatele, jakož i dalších autorských děl přístupných prostřednictvím portálu a dalších dat, zejména jejich rozmnožování, včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů, rozšiřování nebo sdělování veřejnosti bez výslovného souhlasu Provozovatele je nepřípustné.Obsah umístěný na portálu popř. v databázích portálu podléhá rovněž autorskoprávní ochraně.
 4. Uživatel je povinen při užívání portálu Pac a pusu dodržovat tyto obchodní podmínky a obecně závazné právní předpisy.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.  Souhlas Uživatele se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

 1. Uživatel dává Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci a to za účelem poskytování zprostředkování služeb.
 2. Uživatel bere na vědomí, že má přístup ke svým osobním údajům dle směrnice GDPR, a má právo požadovat na Provozovateli nápravu nesprávného nakládání s jeho osobními údaji.
 3. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných Provozovatelem.

5.2. Jaké informace Provozovatel portálu pac a pusu shromažďuje a co s nimi dělá?

 1. Osoby užívající služeb Provozovatele zůstávají anonymní, pokud se nerozhodnou jinak. Systémové informace (např. IP adresy) pramenící z všeobecných pravidel Internetu mohou být užívány Provozovatelem pro technické účely souvisící se správou serveruPortálu. Dále mohou býtIP adresy používány ke shromažďování všeobecných, statistických demografických informací (např. o regionu, ze kterého je uskutečněno spojení). Provozovatel používá cookies, aby mohl poskytovat služby podle individuálních potřeb a zájmů Uživatele. V některých případech je identifikace a osobní přístup založen na cookies, avšak většinou je nutné aspoň jednou za čas při přihlášení zadat heslo. Vypnutí cookies většinou neznemožní používání služeb Portálu, ale může způsobit potíže. Cookiesmohou být používány také pro shromažďování všeobecných, statistických informací o užívání služeb Portálu jeho Uživateli.
 2. Kromě systémových informací shromažďuje Provozovatel a zpracovává osobní údaje, které jsou Uživatelé povinni zadat. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně se souhlasem Uživatelů.

5.3.   Informace shromažďované při registraci

 1. RegistracíUživatel uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to maximálně na dobu existence jeho Uživatelského účtu, nejsou-li dány podmínky, kdy je Provozovatel oprávněn dle směrnice GDPR uchovat osobní údaje Uživatele i bez jeho souhlasu.
 2. Demografické a profilové údaje jsou používány ke zlepšení služeb nabízených Uživatelům a informací, které by na základě vyhodnocení demografických údajů mohly Uživatele zajímat. Provozovatel užívá údajů z registračního formuláře k zasílání informací o sobě a o službách, které poskytuje Uživatelům nebo třetím osobám.

5.4.   Informace získané v soutěžích

 1. Pořádá-li Provozovatel soutěže, používá kontaktní údaje ke spojení s Uživateli (např. je informuje o vítězství v soutěži); adresy Uživatelů jsou přidány k seznamu Uživatelů používanému při propagaci nových produktů Provozovatele. Uživatel se může kdykoliv rozhodnout pro zastavení přijímání reklamních informací. Zkrácená nebo cenzurovaná jména vítězů a jejich e-mailové adresy mohou být rovněž použity na stránce vítězů soutěže.

5.5.   Bezpečnost

 1. Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů Uživatelů, a to za použití technicko-organizačních opatření. Veškeré osobní údaje, které Uživatelé v souvislosti s užíváním portálu Pac a pusu poskytují Provozovateli, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chrání Provozovatel údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům
 2. Uživatel má kdykoliv přístup ke svým osobním údajům, které jsou na portále Pac a pusu uloženy, prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Na žádost Uživatele je Provozovatel povinen poskytnout tomuto Uživateli informaci o veškerých osobních údajích, které zpracovává.

5.6.   Možnost odmítnutí zasílaných zpráv

 1. Provozovatel poskytuje Uživatelům možnost kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sděleníz portálu Pac a pusu.

5.7.   Odstranění/zrušení údajů z databáze

 1. Osobní údaje, které má Provozovatel k dispozici, a s nimiž nemůže Uživatel ve svém Uživatelském účtu přímo nakládat, mohou být z portálu Pac a pusu odstraněny na žádost Uživatele. Provozovatel není povinen osobní údaje odstranit v případě, že je může zpracovávat i bez souhlasu Uživatele, v souladu se směrnicí GDPR. I bez souhlasu Uživatele může Provozovatel osobní údaje zpracovávat zejména, pokud je to nezbytné pro ochranu jeho práv a právem chráněných zájmů, případně práv jiných dotčených osob.
 2. Získá-li Uživatel dojem, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromí nebo se zákonem, zejména že zpracovává nepřesné osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn písemně (e-mailem) požádat Provozovatele o vysvětlení, a o odstranění případného závadného stavu (zejména o zablokování, provedení opravy, doplnění nebo o likvidaci osobních údajů). Shledá-li Provozovatel žádost Uživatele jako oprávněnou, je povinen neprodleně odstranit závadný stav a Uživatele o těchto opatřeních písemně (e-mailem) informovat. Zjistí-li Uživatel, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje, které jsou nesprávné nebo neaktuální, je oprávněn žádat okamžitou opravu těchto osobních údajů.

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE

 1. Provozovatel neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná. Provozovatel dále neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli při jednání s třetí stranou.
 2. Provozovatel neodpovídá za obsah, aktuálnost, úplnost, správnost a pravdivost dat a textů zpřístupněných prostřednictvím portálu či jejich soulad s právními předpisy, ani za případné zásahy třetích osob do těchto dat a textů. Uživatel bere na vědomí, že data a texty zpřístupněné prostřednictvím portálu nejsou Provozovatelem kontrolovány z výše uvedených hledisek, zejména tedy z hlediska jejich správnosti a pravdivosti, úplnosti, aktuálnosti, zákonnosti. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn pozastavit příslušné poptávky, nabídky služeb nebo celé Uživatelské účty. Při podezření ze spáchání trestného činu Provozovatel uvědomí orgány činné v trestním řízení.
 3. Provozovatel není schopen garantovat nepřetržitou dostupnost, plnou funkčnost portálu ani rychlost připojení k portálu. Provozovatel proto neodpovídá Uživateli za škodu, která mu vznikne v souvislosti s provozem, resp. nefunkčností či nedostupností portálu, zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), a to jak na straně Uživatele, tak na straně Provozovatele a popř. dalších zúčastněných osob.
 4. Provozovatel je oprávněn za účelem údržby portálu provoz portálu po nezbytně nutnou dobu omezit, popř. na určitou dobu jej zcela vyřadit z provozu.

7.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost podmínek jako celku nebo uzavřené smlouvy.
 2. Zánikem nebo zrušením smlouvy s Uživatelem nezanikají souhlasy udělené Uživatelem v souvislosti se smlouvou a právo na náhradu škody ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení, či před uplynutím výpovědní lhůty).
 3. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a stejně tak i ceník služeb jednostranně měnit za podmínek zde stanovených formou uveřejnění nových obchodních podmínek, popř. ceníku na portálu. Změnu obchodních podmínek, popř. ceníku, Provozovatel oznámí Uživateli na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou Uživatelem při registraci. Nové znění obchodních podmínek, popř. ceníku, nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze obchodních podmínek popř. ceníku každým užitím portálu. Nebude-li Uživatel se změnou obchodních podmínek popř. ceníku souhlasit, je povinen toto oznámit Provozovateli oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty Provozovatele nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu byla jejich změna oznámena. Smlouva s takovýmto Uživatelem pak nadále trvá za nezměněných podmínek a smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem skončí uplynutím sjednané doby trvání. Pokud Uživatel v uvedené lhůtě oznámení Provozovateli nezašle, mají smluvní strany souhlasně za to, že Uživatel akceptuje změnu obchodních podmínek popř. ceníku a souhlasí s tím, že se smlouva ode dne účinnosti nových obchodních podmínek popř. ceníku řídí těmito novými obchodními podmínkami popř. ceníkem.
 4. Smluvní strany vyvinou úsilí vyřešit veškeré spory ze smluvního vztahu vzniklé dohodou. Jestliže nebude možné přes veškerou snahu spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou. Smluvní strany si ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dohodly pro všechny spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní místní příslušnost tak, že místně příslušným bude vždy obecný soud Provozovatele.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na portálu Pac a pusu. Tyto podmínky, jakož i vztahy, které upravují, se řídí právem České republiky.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem  25.3.2018